» Tin tức
Thông báo
Kết quả thi Tin học trẻ cấp trường và cấp Quận năm 2019
Chúc mừng thành tích của đội tuyển Tin học trẻ năm học 2018 - 2019!

 

KẾT QUẢ THI TIN HỌC TRẺ CẤP LIÊN ĐỘI:

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP PHẦN THI ĐIỂM THI XẾP GIẢI
1 Trần Huy An 8E1 Phần mềm sáng tạo 9.00 NHẤT
2 Nguyễn Hoàng Tùng 9E1 Lập trình chung 8.89 NHẤT
3 Phạm Anh Tú 9E1 Lập trình chung 8.63 NHÌ
4 Nguyễn Chí Bách 9E1 Lập trình chung 8.75 NHÌ
5 Hồ Phú Anh 8M Lập trình chung 7.50 BA
6 Đinh Hà Phú 8M Lập trình chung 7.00 BA

 

KẾT QUẢ THI TIN HỌC TRẺ CẤP QUẬN:

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP PHẦN THI ĐIỂM THI/ NHẬN XÉT KẾT QUẢ
1 Trần Huy An 8E1 Phần mềm sáng tạo Đạt  
2 Nguyễn Hoàng Tùng 9E1 Lập trình chung 7.75 Dự thi cấp TP
3 Phạm Anh Tú 9E1 Lập trình chung 6.75  
4 Nguyễn Chí Bách 9E1 Lập trình chung 8.25 Dự thi cấp TP
5 Hồ Phú Anh 8M Lập trình chung 6.50

 

 

BAN BIÊN TẬP

 

 
Các tin khác